Semalt: “Google Analytics” spam traffigi we ony petiklemegiň ýollary

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Jeýson Adler, “ Analytics” spamyny şu günler web ussatlary üçin esasy meseleleriň biri diýmek ýalňyş bolmaz diýip pikir edýär. Bu mowzuk meşhurlyk gazandy we bu meseläni çözmegiň köp usuly bar. Google öz sahypasynda bize zerur maglumatlary bermegi maksat edinýän traffik spam goldaw bölümini döretdi, bu meselämiziň çözgüdini tapyp bileris. Google Analytics-iň wekili Adam Singer kompaniýanyň häzirki wagtda bu meseläni çözmäge synanyşýandygyny tassyklady. Şeýle-de bolsa, birneme wagt gerek bolar we takyk senesi belli däl. Ilkibaşda wirus we spam ýok 259-dan gowrak Google Analytics hasabyny derňediler. Süzgüçleri gurdular we her gün azyndan ýigrimi bäş gezek ugradylar. Spam traffiginiň umumy mukdary on göterimden gowrakdy we web sahypalarynyň takmynan elli göterimi bäş ýüzden gowrak domenden spam traffigi bardy. Google Analytics maglumatlaryňyzy we statistikalaryňyzy täzeläp, spamsyz saklamaga kömek etjek bu gurallary ulanmagy göz öňünde tutuň.

Analitika salgylanmasy / Arwah spam bloklaýjysy

Özüni yzygiderli täzeläp durýan ösen spam bloklaýjysy. Wagtyň geçmegi bilen, şübheli URL-leri öz içine alýan 550-den gowrak gara sanalan domeni täzeleýär we iň oňat we iň laýyk netijeleri bermek üçin şol baglanyşyklary süzýär. Bu gural mugt elýeterlidir, köp gözleg opsiýalary bilen ýönekeý we ulanyjy üçin amatly interfeýsi bar. Mundan başga-da, birnäçe hasap bilen täzelenip bilner we pikirleri aňsatlyk bilen süzülýär. Kwota çäkleri günde on müňden gowrak haýyşdyr, ýöne her gezek bu gurala täze domen goşanyňyzda süzgüçleriňizi täzelemeli.

Analitika gurallary

“Analytics Toolkit” -iň mugt däldigini aç-açan aýdaýyn; ähli aýratynlyklaryna girmek üçin aýda 15 dollar tölemeli bolarsyňyz, ýöne bu baha bu guralyň ýeňledip biljek kelle agyrysyndan pesdir. Google Analytics hasabatlarynyň gerimini giňeldýän we iň takyk netijeleri berýänligi sebäpli, iň ajaýyp we ajaýyp gurallaryň biridir. Bu gural süzgüçlerini awtomatiki usulda täzeleýär, şonuň üçin täze domenler girizeniňizde aýratyn bir iş etmeli däl. Süzgüçleri ähli häsiýetlere, görnüşlere we hasaplara ulanyp bilersiňiz. Bu guralda ulanyjy üçin amatly we düşünmek aňsat interfeýsi bar. Iň gowy tarapy, kwota çägi ýok, bu mümkin boldugyça köp domen we subdomen goşup bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, hasaba alynmaly we tassyklanmaly, şeýle hem bu gural we onuň dürli aýratynlyklaryna girmek üçin töleg tölemeli bolarsyňyz.

Spam süzgüç gurnaýjy

Spam Filter Gurnaýjy açyk çeşme we mugt programma üpjünçiligi. Internetdäki iň giňişleýin awtomatlaşdyrylan spam süzgüç gurallarynyň biridir. Göçürip almak aňsat we köp aýratynlygy bar. Bu, sahypaňyza durmuşa geçirilip bilner we saýlamak üçin dürli pikirler we häsiýetler bar. Bu gural bir gezekde diňe bir domende ulanylyp bilner we günde iki müň ulanyjynyň kwota çäkleri bar. Mundan başga-da, süzgüçleriň we domenleriň sany takyk täzelenmeýär we bu guralyň esasy kemçiligi.

send email